فیلم

 

 

آیا تخم مرغ باعث افزایش کلسترول خون می شود ؟

 

اگر روزی سه تخم مرغ بخوریم چه می شود ؟ 

آیا مرغ ها با هورمون سریع تر رشد میکنند؟