واحد فروش تخم مرغ

شماره تماس :

                 02188871932

                 02188871993

شماره فکس :

                 02188871860